Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2019 d'ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Dept. Enginyeria Electrònica

S'ha obert el període per presentar sol·licituds a la convocatòria 2019 dels ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament, que finalitzarà el 15 d’octubre de 2019

Accés al formulari de sol·licitud:

http://eragon.upc.es:3000/usuarios/form_ayuda

Bases de la Convocatòria  2019 d’ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament i a la internacionalització del Programa de Doctorat.

  

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta convocatòria s’emmarca dins la línia estratègica del Departament d’Enginyeria Electrònica que té per objectiu l’augment de la presència internacional del Departament i en especial del seu programa de Doctorat.

 

2. OBJECTE

Concedir ajuts econòmics per fomentar la presència internacional dels resultats de recerca dels estudiants de doctorat, a través de publicació en revistes indexades JCR o SJR i presentacions en congressos notables d’acord a la classificació de la UPC. Només se subvencionaran les despeses compreses entre 15-10-2018 i 15-10-2019.

 

3. IMPORT DELS AJUTS

El Departament concedirà ajuts, prèvia justificació de la despesa, per un màxim de 500 € (cinc-cents euros) per sol·licitant. Els ajuts podran cobrir:

 • Despeses de publicació en revistes.
 • Despeses d’inscripció, viatges i allotjament per assistir a congressos.

 

L’import màxim total que el Departament destinarà a aquesta acció per l’any 2019 és de 5 000 € (cinc mil euros).

 

4. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

 1. Ser estudiant dels programes de doctorat vinculats al departament d’Enginyeria Electrònica.
 2. Que el director de la tesi sigui membre del Departament d'Enginyeria Electrònica.
 3. En el cas de demanar l’ajut per primer cop o no haver-lo rebut mai, complir un dels requisits següents, depenent del tipus d’ajut demanat:
  1. Tenir acceptat un article a una revista indexada JCR o SJR en el primer o segon quartil de la seva categoria, del qual en sigui el primer autor.
  2. Tenir acceptada una comunicació regular (queden exceptuats els posters), de la qual en sigui primer autor, a un congrés notable que generi despeses durant el període objecte d'aquest ajut.
 4. En el cas que el sol·licitant hagi rebut un ajut en convocatòries anteriors: haver publicat o tenir acceptada una publicació en una revista llistada al JCR o SJR en el primer o segon quartil de la seva categoria.

 

5. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran fins el 15 d’octubre de 2019 mitjançant una aplicació telemàtica disponible a la web del Departament.

 

6. DOCUMENTACIÓ

A l’hora de realitzar la sol·licitud caldrà adjuntar el document d’acceptació i una còpia de la comunicació o l’article, on la  persona sol·licitant haurà de constar afiliada al Departament d'Enginyeria Electrònica. També caldrà presentar còpia dels justificants de la despesa, si aquesta s’ha realitzat, o una indicació acurada del pressupost si encara no s’ha realitzat. Només se subvencionaran les despeses compreses entre 15-10-2018 i 15-10-2019.

 

Per poder fer efectiu l’ajut caldrà presentar els justificants originals de la despesa realitzada.

 

7. PRIORITZACIÓ I RESOLUCIÓ DELS AJUTS

El coordinador del programa de doctorat amb el suport de l’administració de la UTGCNTIC verificarà el compliment dels requisits del punt 4 i la documentació del punt 6.  

 

Un cop verificats, la Junta del Departament prioritzarà i resoldrà les sol·licituds rebudes atenent a criteris objectius de:

 • Adequació de la sol·licitud a l’esperit de la convocatòria.
 • Valor que l'activitat aporta a la producció i productivitat científica del grup de recerca i del Departament.
 • Oportunitat estratègica i altres mèrits que els sol·licitants vulguin al·legar.

 

8. FORMA DE CONCESSIÓ DELS AJUTS

L'import de l'ajut concedit serà transferit mitjançant:

 • Per a despeses ja realitzades: una reserva pel grup de recerca que hagi assumit la despesa en el fons de contingència, subpartida ajuts doctorat.
 • Si la despesa està pendent: imputació de l'import a càrrec de Capítol 2 del departament, fons contingència subpartida ajuts doctorat.