Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2015, ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament

S'ha obert el període per presentar sol·licituds a la convocatòria 2015 dels ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament. En l'enllaç següent trobareu el formulari de sol·licituds / Se ha abierto el período para presentar solicitudes a la convocatoria 2015 de las ayudas a la formación en investigación de los estudiantes de doctorado del Departamento. En el enlace siguiente encontraréis el formulario de solicitud

http://eragon.upc.es:3000/welcome

Seguidament trobareu el text de la convocatòria / Seguidamente encontraréis el texto de la convocatoria

Convocatòria  2015 d’ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament i a la internacionalització del Programa de Doctorat.

 

 

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta convocatòria s’emmarca dins la línia estratègica del Departament d’Enginyeria Electrònica que té per objectiu l’augment de la presència internacional del Departament i en especial del seu programa de Doctorat.

 

2. OBJECTE

Concedir ajuts econòmics per fomentar la presència internacional dels resultats de recerca dels estudiants de doctorat, a través de presentacions en congressos, especialment els notables d’acord a la classificació de la UPC i de la publicacions en revistes de qualitat.

 

3. IMPORT DELS AJUTS

El Departament concedirà ajuts, prèvia justificació de la despesa,  per un màxim de 500.00 € per sol·licitant. Els ajuts podran cobrir:

  1. despeses d’inscripció, viatges i allotjament per assistir a congressos
  2. despeses de publicació en revistes

 

L’import màxim total que el Departament destinarà a aquesta acció per l’any 2015 és de 5 000.00 €

 

 

4. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

1. Ser estudiant dels programes de doctorat vinculats al departament d’Enginyeria  Electrònica, sempre i quan el director de la tesi sigui membre del departament.

2. En el cas de demanar l’ajut per primer cop o no haver-lo rebut mai, complir un dels requisits següents, depenent del tipus d’ajut demanat:

a. Tenir acceptada una comunicació a un congrés, de la qual en sigui primer autor, realitzat el 2015, o acceptada i pagada la inscripció d’un congrés a realitzar durant 2016

b. Tenir acceptat un article a una revista indexada JCR, que estigui per sobre del 4t quartil de la seva categoria, del qual en sigui el primer autor, i que hagi generat despeses de publicació durant el 2015

3. En el cas que el sol·licitant hagi rebut un ajut en convocatòries anteriors: haver publicat o tenir acceptada una publicació en una revista llistada al JCR, que estigui per sobre del 4t quartil, amb posterioritat a la recepció de l’ajut.

S’admetran també a tràmit sol·licituds de persones que hagin publicat després de rebre l’últim ajut en revistes JCR en el 4t quartil o bé en revistes No JCR, però només es valoraran si un cop resoltes les altres sol·licituds no s’hagués exhaurit el pressupost disponible.

 

5. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a l’administració del Departament abans del 15 d’octubre de 2015, incloent també aquelles activitats que estigui previst realitzar amb posterioritat a aquesta data. La presentació es realitzarà mitjançant una aplicació informàtica disponible a la web del Departament.

 

 

6. DOCUMENTACIÓ

A l’hora de realitzar la sol·licitud caldrà adjuntar el document d’acceptació i una copia (en paper o electrònica) de la comunicació o l’article, on haurà de figurar el nom del Departament a l’afiliació dels autors. També caldrà presentar copia dels justificants de la despesa, si aquesta s’ha realitzat, o una indicació acurada del pressupost si encara no s’ha realitzat. Només es subvencionaran les despeses pagades abans de 31-12-2015

 

Per poder fer efectiu l’ajut caldrà presentar els justificants originals de la despesa realitzada.

 

7. PRIORITZACIÓ I RESOLUCIÓ

L’administració del Departament verificarà el compliment dels requisits del punt 4 i la documentació del punt 6.

 

Un cop verificats, la junta del Departament prioritzarà i resoldrà les sol·licituds  abans de la finalització del mes d’octubre de 2015 atenent a criteris objectius de:

  1. Adequació de la sol·licitud a l’esperit de la convocatòria
  2. Valor que la activitat aporta a la producció i productivitat científica del grup de recerca i del Departament.
  3. Oportunitat estratègica i altres mèrits que els sol·licitants vulguin al·legar.

 

 

Aprovat per Junta de Departament 10/03/15