Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notícies / Convocatòria 2021 dels premis de doctorat del Departament d'Enginyeria Electrònica

Convocatòria 2021 dels premis de doctorat del Departament d'Enginyeria Electrònica

Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds a la 2021 dels premis de doctorat del Departament d'Enginyeria Electrònica
Ja està obert el termini per presentar les sol·licituds a la 2021 dels premis de doctorat del Departament d'Enginyeria Electrònica 
Teniu adjuntes les bases de la convocatòria amb tota la informació necessària sobre aquest procés.
Al link següent trobareu el formulari per presentar la vostra sol·licitud:

El termini per lliurar les sol·licituds és el diumenge 20 de juliol a les 24:00 hores.
Si teniu qualsevol dubte del procés podeu contactar amb la Marta Morales al correu marta.morales-moras@upc.edu

Bases de la convocatòria

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta convocatòria s’emmarca dins la línia estratègica del Departament d’Electrònica que té per objectiu consolidar el nombre de doctorands matriculats als programes gestionats pel Departament.

2. OBJECTE

Concedir premis econòmics per fomentar la participació de nous estudiants als programes de doctorat d’Enginyeria Electrònica.

3. IMPORT DELS PREMIS

El Departament concedirà els premis, previ estudi de les solꞏlicituds i classificació de les mateixes segons la puntuació obtinguda després de valorar-les amb els criteris establerts en aquesta convocatòria.
S’atorgaran un màxim de 6 premis, de 500 € (aquest premi tindrà una retenció del 19% en concepte d’IRPF segons la normativa “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimoni” i el “Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 633/2015 de 10 de juliol (BOE 11/07/2015)”.

4. REQUISITS DE LES PERSONES SOLꞏLICITANTS

1. Estar matriculat al programa de doctorat en Enginyeria Electrònica per primer cop el curs 2020-21.
2. Que almenys un dels directors de tesi sigui membre del Departament d’Enginyeria Electrònica.
3. Haver presentat el Pla de Recerca entre el 1-1-2021 i el 30-9-2021.
4. No estar gaudint d’una beca predoctoral (FI, FPI, FPU o Doctorat Industrial, o concedida per entitats estrangeres) en el moment de la solꞏlicitud.

5. SOLꞏLICITUDS

Les solꞏlicituds es presentaran fins el 20 d’octubre a través de l’enllaç (accés amb usuari UPC):

https://forms.gle/niDY3JefribFeY1b9

6. DOCUMENTACIÓ

A l’hora de realitzar la solꞏlicitud caldrà adjuntar:

1. Document del pla de recerca presentat.
2. Comentaris del tribunal del Pla de recerca.
3. En cas que hi hagi un article de recerca enviat o publicat, una còpia de l’original i les dades de la revista o congrés.

7. PRIORITZACIÓ I RESOLUCIÓ DELS PREMIS

L’equip directiu del Departament d’Enginyeria Electrònica, amb el suport de l’administració de la UTGCNTIC, verificarà el compliment dels requisits (Punt 4) i la documentació (Punt 6).
Un cop verificats, la Junta del Departament prioritzarà i resoldrà les solꞏlicituds rebudes atenent a la puntuació obtinguda en els següents criteris objectius:

● Qualitat del pla de treball presentat, tenint en compte les valoracions del tribunal (0 a 7 punts)
● Treballs de recerca publicats o enviats per publicació en alguna revista o congrés (0 a 3 punts)

Resultaran premiades les 6 solꞏlicituds amb valoració més alta, sempre i quan sigui igual o superior a 5 punts.

8. FORMA DE CONCESSIÓ DELS PREMIS

L'import de l'ajut concedit serà transferit al compte corrent que facilitin els aspirants que siguin seleccionats pels premis