Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2018 ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Dept. Enginyeria Electrònica


S'ha obert el període per presentar sol·licituds a la convocatòria 2018 dels ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament, que finalitzarà el 15 d’octubre de 2018, incloent també aquelles activitats que estigui previst realitzar amb posterioritat a aquesta data. La presentació de sol·licituds es realitzarà mitjançant un aplicatiu informàtic disponible a la web del Departament.

Accés al formulari de sol·licitud

 

Text íntegre de la convocatòria 2018 d’ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament i a la internacionalització del Programa de Doctorat:

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta convocatòria s’emmarca dins la línia estratègica del Departament d’Enginyeria Electrònica que té per objectiu l’augment de la presència internacional del Departament i en especial del seu programa de Doctorat.

2. OBJECTE

Concedir ajuts econòmics per fomentar la presència internacional dels resultats de recerca dels estudiants de doctorat, a través de presentacions en congressos, (especialment els notables d’acord a la classificació de la UPC) i de la publicació en revistes indexades JCR o SJR.

 

3. IMPORT DELS AJUTS

El Departament concedirà ajuts, prèvia justificació de la despesa, per un màxim de 500.00 € per sol·licitant. Els ajuts podran cobrir:

  1. despeses d’inscripció, viatges i allotjament per assistir a congressos

  2. despeses de publicació en revistes

 L’import màxim total que el Departament destinarà a aquesta acció per l’any 2018 és de 5.000.00 €

 

4. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

1. Ser estudiant dels programes de doctorat vinculats al departament d’Enginyeria Electrònica, sempre i quan el director de la tesi sigui membre del departament.

2. En el cas de demanar l’ajut per primer cop o no haver-lo rebut mai, complir un dels requisits següents, depenent del tipus d’ajut demanat:

a. Tenir acceptada una comunicació a un congrés notable, de la qual en sigui primer autor, realitzat el 2018, o acceptada i pagada la inscripció d’un congrés a realitzar durant 2019

b. Tenir acceptat un article a una revista indexada JCR o SJR, que estigui per sobre del 4t quartil de la seva categoria, del qual en sigui el primer autor, i que hagi generat despeses de publicació durant el 2018

3. En el cas que el sol·licitant hagi rebut un ajut en convocatòries anteriors: haver publicat o tenir acceptada una publicació en una revista llistada al JCR o SJR , que estigui per sobre del 4t quartil, que sigui posterior a l’ajut rebut i anterior a la petició d’aquest

 

5. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a l’administració del Departament abans del 15 d’octubre de 2018, incloent també aquelles activitats que estigui previst realitzar amb posterioritat a aquesta data. La presentació es realitzarà mitjançant una aplicació informàtica disponible a la web del Departament.

 

6. DOCUMENTACIÓ

A l’hora de realitzar la sol·licitud caldrà adjuntar el document d’acceptació i una còpia de la comunicació o l’article, on haurà de figurar el nom del Departament a l’afiliació dels autors. També caldrà presentar còpia dels justificants de la despesa, si aquesta s’ha realitzat, o una indicació acurada del pressupost si encara no s’ha realitzat. Només es subvencionaran les despeses compreses entre 1-1-2018 i 31-12-2018.

Per poder fer efectiu l’ajut caldrà presentar els justificants originals de la despesa realitzada.

 

7. PRIORITZACIÓ I RESOLUCIÓ

El coordinador del programa de doctorat amb el suport de l’administració del Departament verificarà el compliment dels requisits del punt 4 i la documentació del punt 6.

Un cop verificats, la junta del Departament prioritzarà i resoldrà les sol·licituds abans de la finalització del mes d’octubre de 2018 atenent a criteris objectius de:

  1. Adequació de la sol·licitud a l’esperit de la convocatòria

  2. Valor que l'activitat aporta a la producció i productivitat científica del grup de recerca i del Departament.

  3. Oportunitat estratègica i altres mèrits que els sol·licitants vulguin al·legar.